Sumber Aqidah Imam Asy Syafii

imam asy-syafii

Sumber Aqidah Imam asy-Syafii

Segala puji bagi Alloh yang membangkitkan para ulama pada setiap zaman di saat kekosongan para rosul, mereka menunjuki orang yang tersesat jalan, sabar menghadapi rintangan, menghidupkan orang mati dengan al-Qur‘an, dan menyalakan cahaya Alloh kepada orang-orang yang lelap dalam kebutaan. Betapa banyak korban Iblis yang mereka sembuhkan dan betapa banyak orang tersesat kebingungan yang mereka selamatkan! Baca pos ini lebih lanjut

Pernyataan Imam Syafi’i untuk mengikuti Sunnah Nabi

Perkataan Imam asy Syafii

Pernyataan-pernyataan Imam asy-Syafi’I untuk mengikuti As-Sunnah dan meninggalkan pendapat mereka yang menyelisihi As-Sunnah:

“Tidak ada seorangpun, kecuali dia harus bermazhab dengan sunnah Rasulullah dan mengikutinya. Adapun yang saya ucapkan atau saya tetapkan tentang sebuah kaidah dasar sedangkan sunnah Rasulullah bertentangan dengan ucapanku, maka yang diambil adalah sabda Rasulullah, dan pendapatku juga seperti itu”.[HR. Hakim dengan sanadnya sampai kepada Syafi’I sebagaimana di dalam Taraikh Dimasyq oleh ibnu Asakir, (15/1/3), I’lamu AlMuwaqi’in (2/363-364) dan Al-Iqazh (hal.100)]. Baca pos ini lebih lanjut

Biografi Imam Syafii

biografi imam asy syafii

biografi imam asy syafii

Nama dan Nasab

Beliau bernama Muhammad dengan kunyah Abu Abdillah. Nasab beliau secara lengkap adalah Muhammad bin Idris bin al-’Abbas bin ‘Utsman bin Syafi’ bin as-Saib bin ‘Ubayd bin ‘Abdu Zayd bin Hasyim bin al-Muththalib bin ‘Abdu Manaf bin Qushay. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada diri ‘Abdu Manaf bin Qushay. Dengan begitu, beliau masih termasuk sanak kandung Rasulullah karena masih terhitung keturunan paman-jauh beliau, yaitu Hasyim bin al-Muththalib.Bapak beliau, Idris, berasal dari daerah Tibalah (Sebuah daerah di wilayah Tihamah di jalan menuju ke Yaman). Dia seorang yang tidak berpunya. Baca pos ini lebih lanjut